Promena vlasnika vozila

Promena vlasnika vozila

Registracija vozila | Promena vlasnika vozila

Promena vlasnika vozila može da se izvede u toku registracije ili pri produženju iste. Ako se pri promeni imaoca menja registarsko područje, potrebno je predhodno odjaviti vozilo u pripadajućem registarskom pordučju i regulisati poreske obaveze u nadležnoj poreskoj upravi. Ako se promena imaoca radi pri produženju registracije potebno je u već navedenu dokumentaciju priložiti i kupoprodajni ugovor sa overenim potpisima prodavca i kupca u sudu ili opštini i overenim od strane poreske uprave kao dokaz o regulisanim poreskim obavezama.

Budući da je poreski obveznik prodavac, porez se reguliše u poreskoj upravi na opštini stanovanja prodavca. Kupoprodajni ugovor se prilaže isključivo ako je prodavac fizičko lice, u suprotnom (ako se radi o pravnom licu) prilaže se račun sa kompletnim podacma o vozilu, kupcu i izdavaocu računa (prodavcu) sa izraženim PDV-om.

Promenom vlasnika se smatra i slučaj nasledstva kada se prilaže rešenje o ostavinskoj raspravi koje je starije od 15 dana, koliki je eventualni rok za žalbu. Porez na ovakav prenos se ne plaća, a rešenje o ostavinskoj raspravi se overava u poreskoj upravi na opštini prebivališta naslednika.
Promena imaoca može da se izvede i pre isteka registracije i u tom slučaju se na šalteru MUP-a prilažu registracione liste bez pečata sa tehničkog pregleda, a važeća polisa osiguranja se donosi samo na uvid.

Prema prethodno navedenim podacima, dokumentacija potrebna za promenu imaoca je sledeća:

  • Registracione liste (pečat tehničkog pregleda nije potreban, ukoliko je registracija u toku)*
  • Polisa osiguranja od autoodgovornosti*
  • Dokaz o uplaćenim taksama za promenu imaoca*
  • Kupoprodajni ugovor, račun ili rešenje o ostavinskoj raspravi
  • Saobraćajna dozvola
  • Lična karta imaoca vozila- kupca (ako se radi o fizičkom licu)
  • Izvod iz APR-a preduzeća (ako se radi o pravnom licu)

 

* dokumenta koja možete dobiti kod nas

Podelite:

Kalkulator registracije vozila!

Izračunajte cenu Vaše registracije.

?